Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘ชัยคฺมุหัมมัด ศอลาฮฺ’ Category

“เมื่อลูกหลานของอะดัมเสียชีวิตลง การงานของเขาก็จะหยุดลงด้วยทันที เว้นแต่ 3 สิ่งนี้ คือ “การเศาะดาเกาะฮฺญารียะฮฺ หรือเศาะดาเกาะฮฺที่ไหลริน (การทำบุญที่มีผลต่อเนื่องสืบไป แม้เสียชีวิตไปแล้ว) “ความรู้ที่มีประโยชน์ของเขา” และ “ลูกที่ดี-เศาะลิหฺ-ที่ขอดุอาอฺ ให้แก่เขา” (มุสลิม 1631) 

จากหะดีษดังกล่าว หากเราพิจารณาให้ดี เราจะพบว่า เราสามารถได้ผลบุญจากการงานทั้งสาม ด้วยการกระทำเพียงอย่างเดียว คือ การอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺ เพราะหากเราสอนอัลกุรอาน หรือสั่งสอนความดีงามให้กับลูก ลูกของเราย่อมนำสิ่งที่เราสอนไปใช้ไปปฏิบัติตลอดชีวิตของเขา เช่นว่าหากเราสอนอัลฟาติหะฮฺให้แก่เขา ในทุกๆ การละหมาดของเขา เราย่อมได้รับผลบุญนั้นด้วย แม้ว่าเราจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม
อีกทั้งเขาย่อมถ่ายทอดความรู้ที่มีประโยชน์ที่ได้รับจากเราให้กับบุตรหลานของเขาสืบเนื่องต่อไป

และแน่นอนว่า หากว่าเขาเป็นบุตรที่เศาะลิฮฺ เขาย่อมขอดุอาอฺให้กับเราอยู่สม่ำเสมอ หลังจากที่เราเสียชีวิตลง”
_____________________
สรุปเรียบเรียงจากการตอบคำถามของ ชัยคฺมุหัมมัด ศอลาฮฺ
-bint al islam-

Read Full Post »

%d bloggers like this: